Rätten till offentligt biträde m.m. och begränsningslagen
 

Bakgrund

Vilken skyddsstatus en asylsökande får påverkar längden på det tillfälliga uppehållstillståndet och spelar en avgörande roll för huruvida familjeåterförening är möjlig eller inte. Många som kommer från Syrien och Eritrea får idag inget offentligt biträde i processen hos Migrationsverket eftersom de kommer att få uppehålls-tillstånd och alltså inte anses vara i behov av något biträde. De flesta får dock status som alternativt skyddsbehövande och inte som flyktingar och får därmed inte samma rätt att ta hit sin familj som de som får flyktingstatus[1]. Det är viktigt att de som får alternativ skyddsstatus och inte flyktingstatus känner till följande:
 
1. Överklagande av statusförklaring
Har du fått ett tillfälligt uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande kan du överklaga din statusförklaring och yrka flyktingstatusförklaring. Det är viktigt att det tydligt framgår av ditt överklagande att du yrkar flyktingstatusförklaring. Det går sällan att enbart överklaga längden/tiden för det beviljade uppehållstillståndet. Om enbart längden på uppehållstillståndet överklagas är det därför stor risk att migrationsdomstolen avvisar överklagandet helt och alltså inte prövar det. Har detta hänt kan du överklaga till Migrationsöverdomstolen och där yrka om flykting-statusförklaring.
   
2. Rätt till offentligt biträde
Du har vid ett överklagande enligt ovan rätt till ett offentligt biträde (d.v.s. staten betalar), detta även om du inte hade ett biträde under processen hos Migrationsverket. För att få ett offentligt biträde i samband med att du överklagar måste du själv begära det genom att yrka om det i ditt överklagande. Det finns undantag från rätten till offentligt biträde. Om det framstår som uppenbart att du inte skulle ha rätt till yrkad statusförklaring kan du därför bli nekad. Ett negativt beslut om offentligt biträde kan dock överklagas till Migrationsöverdomstolen. Bestämmelsen om rätten till offentligt biträde finns i 18 kap 1a § Utlänningslagen.
 
3.  Efter det att beslutet har fått laga kraft
Om beslutet om uppehållstillstånd som alternativt skyddsbehövande har fått laga kraft, d.v.s. inte längre kan överklagas kan du ändå ansöka om ändrad status hos Migrationsverket (det kan du göra när som helst). Om du skulle få avslag hos Migrationsverket kan du yrka om offentlige biträde i samband med att du överklagar till migrationsdomstolen.
 
4. Vem är flykting?
Bestämmelsen finns i 4 kap 1 § Utlänningslagen. Vad som är viktig att tänka på gällande flyktingstatus är att det ska finnas en risk för förföljelse på grund av att du tillhör en av de grupper som räknas upp i bestämmelsen. Det måste göras en individuell bedömning. Det som händer idag är att framförallt syrier och eritreaner regelmässigt får alternativ skyddsstatus eftersom det utgör en risk att bara vistas i hemlandet. Ofta utreds inte den individuella grupptillhörighet som kan göra en person extra utsatt och som är grunden för att få flyktingstatus. Enligt UNHCR är de flesta som flyr från Syrien idag att bedöma som flyktingar då de ofta tillskrivs en grupptillhörighet som t.ex. religiös eller politisk uppfattning[2]. Sverige ger, i jämförelse med övriga EU, en mycket låg andel personer uppehållstillstånd som just flyktingar och UNHCR har kritiserat Sverige för att ha en alltför restriktiv tillämpning av vem som är flykting[3].
 
/Annkatrin Meyerson och Kristina Wejstål
Vi är doktorander på juridiska institutionen i Göteborg

[1] Lag (2016:752) om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige, 7 §.
 
[2] ”For many civilians who have fled Syria, the nexus to a 1951 Convention ground will lie in the direct or indirect, real or perceived association with one of the parties to the conflict. In order for an individual to meet the refugee criteria there is no requirement of having been individually targeted in the sense of having been “singled out” for persecution, or being at risk thereof.”  (UNHCR, November 2015, HCR/PC/SYR/01, International Protection Considerations with Regard to People Fleeing the Syrian Arab Republic Update IV, para 36)
[3] UNHCR March 2016, Observations by the United Nations High Commissioner for Refugees Regional Representation for Northern Europe on the draft law proposal on restrictions of the possibility to obtain a residence permit in Sweden (“Begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige – utkast till lagrådsremiss”), para 28, samt UNHCR 2011; Kvalitet i svensk asylprövning, En studie av Migrationsverkets utredning av och beslut om internationellt skydd.