Hej

Den 10 februari 2015 fattade Överförmyndarnämnden beslut om att ändra inkomstgränsen för när kommunen betalar arvodet från 3,31 gånger prisbasbeloppet till det lagstadgade 2,65 gånger prisbasbeloppet. Beslutet överklagades till förvaltningsrätten som biföll överklagandet på grund av dess retroaktivitet. Överförmyndarnämnden beslutade på sitt sammanträde den 18 augusti att inte överklaga förvaltningsrättens beslut.

Överförmyndarnämnden är nu klar med den omräkning av arvoden som beslutet medförde och de som var berörda av förändringen har fått nya arvodesbeslut. 

För uppdrag som utförts under 2015 kommer samma inkomstgräns som i år att gälla  (dvs. 3,31). För alla uppdrag som utförs från och med 1 januari 2016 gäller inkomst-gränsen 2,65. 

Om ni har frågor gällande arvode kan ni kontakta Kataring Loby Bengtsson, 0470-796603

Mvh

Carina

  

Carina Elmefall
Kanslichef
Kommunkansliet
Kommunledningsförvaltningen
Växjö kommun, Box 1222, 351 12 Växjö
Tfn: 0470-412 31