2015-11-23
Elina Olofsson och Jennie Olsson, två socionomstudenter, har gjort ett examensarbete som de kallar "Hjälpande makt - en studie i uppdraget som god man". De redovisade sitt arbete för oss på vårt senaste styrelsemöte. Mycket intressant. Om du också vill ta del av deras arbete hittar du det om du följer den här länken:
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:840085/FULLTEXT01.pdf