Vi är en politiskt obunden intresseförening för alla som har uppdrag som gode män, förvaltare och förmyndare åt personer i Växjö Kommun. Föreningen bildades 1987 och vi har f n ca 180 medlemmar. Vår främsta uppgift är att försöka underlätta för våra medlemmar att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag. Bl a genom

  • att vara kontaktorgan gentemot Kommunens överförmyndarnämnd samt andra myndigheter, institutioner och organisationer
  • att samarbeta med andra Godeman föreningar för att utbyta kunskaper och erfarenheter
  • att kontinuerligt anordna temakvällar med intressanta och aktuella ämnen
  • att medverka vid överförmyndarnämndens utbildningar för gode män/förvaltare där vi informerar om vårt uppdrag
  • mentorskap och rådgivning till nya gode män/förvaltare
  • att via hemsidan och våra medlemsbrev delge viktig information och berätta om vad vi f n arbetar med

Om du vill veta mer, kontakta gärna någon i styrelsen

2019-03-04

Växjö godmans- och förvaltarförening har lagts ner. En ny förening har bildats; Värends god man- och förvaltarförening, som är en sammanslagning av godmanföreninganra i Växjö, Tingsryd, Alvesta och Lessebo.
Anledningen till detta är att från 1 januari 2019 samordnas överförmyndarverksamheten för dessa fyra kommuner i en gemensam organisation. Det nya namnet är Överförmyndarnämnden östra Kronoberg.

Inom kort går det att besöka den nya hemsidan för Värends god man- och förvaltarförening www.gmfvarend.se