Vi är en politiskt obunden intresseförening för alla som har uppdrag som gode män, förvaltare och förmyndare åt personer i Växjö Kommun. Föreningen bildades 1987 och vi har f n ca 180 medlemmar. Vår främsta uppgift är att försöka underlätta för våra medlemmar att på bästa sätt fullgöra sina uppdrag. Bl a genom

  • att vara kontaktorgan gentemot Kommunens överförmyndarnämnd samt andra myndigheter, institutioner och organisationer
  • att samarbeta med andra Godeman föreningar för att utbyta kunskaper och erfarenheter
  • att kontinuerligt anordna temakvällar med intressanta och aktuella ämnen
  • att medverka vid överförmyndarnämndens utbildningar för gode män/förvaltare där vi informerar om vårt uppdrag
  • mentorskap och rådgivning till nya gode män/förvaltare
  • att via hemsidan och våra medlemsbrev delge viktig information och berätta om vad vi f n arbetar med

Om du vill veta mer, kontakta gärna någon i styrelsen

2019-02-13

Hej!
 
Nu finns handlingar till föreningens, förmodligen, sista årsmöte under På gång!

Välkomna till mötet den 25 februari.

Styrelsen

 
2019-02-03

Hej!
 
Under På gång hittar ni en inbjudan till Växjö  godmansförenings sista årsmöte. Meningen är att vi ska besluta att lägga ner föreningen. En ny förening, Värends Godmansförening, är redan beslutad och i gång. Den är en sammanslagning av föreningarna i Alvesta, Lessebo, Tingsryd och Växjö.
Inbjudan omfattar två möten, årsmöte och extra årsmöte. Detta för att vi  ska följa stadgarna som säger att beslut om upplösning ska fattas av två på varandra följande möten.
Handlingar till årsmötet skickas ut separat.

Välkomna!

Styrelsden